0888 319 166
Свържи се с нас

Политика за поверителност


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Политиката за поверителност се отнася за личните данни, които ни предоставяте, когато посещавате нашия уебсайт, закупувате или ползвате нашите услуги и се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”) във връзка с влизане в сила на Общия регламент за защита на личните данни /Регламент ЕС 2016/679 от 27 април 2016г./
С политиката си за поверителност Ви информираме за категориите лични данни, които ни предоставяте, с каква цел ги събираме, кой има достъп до тях, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни.
 
ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА
 
„Дивна Тур“ ЕООД е туристически агент, вписан в търговския регистър с ЕИК 202235846 и лиценз за турагентска дейност РК - 01- 7020.
В качеството си на администратор на лични данни събираме и обработваме Вашите лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)”.
Можете да се свържете с нас на телефон 0579 72134, както и да ни пишете на адрес гр. Балчик 9601, ул. „Желязко Бончев“ 33 или електронна поща адрес pavlova@divnatour.com
 
 
 КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА УСЛУГА
 
1. При продажба на самолетни билети
Процесът по закупуване на самолетен билет включва няколко етапа, на които събираме и обработваме различни категории лични данни.
1.1.Резервация на самолетния билет
На този етап е необходимо да съберем следните категории лични данни:
·         име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес на клиента/ ползвателя на самолетния билет.
Тези данни са ни необходими за идентификация и връзка с клиента за целите на резервацията.
 
•             имена на всички ползватели, а ако сред тях има деца – и дата на раждане на децата,дестинация и дата на пътуването.
Посочените по-горе данни са задължителни реквизити, които се изискват от авиокомпаниите и резервационните системи, които използваме за резервация на самолетен билет
1.2. Издаване на самолетния билет
Резервираният билет може да бъде закупен (платен) и издаден. При издаване обработваме следните категории лични данни:
•             име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес на клиента/ползвателя на самолетния билет.
Тези данни са ни необходими, за идентификация и връзка с клиента за целите на закупуването и издаването на билета. Обработваме също и ЕГН и адрес за целите на издаване на първичен счетоводен документ.
•             имена на всички ползватели, а ако сред тях има деца – и дата на раждане на децата, дестинация и дата на пътуването.
Обработваме тези данни, защото са задължителни реквизити, които се изискват от авиокомпаниите и от резервационните системи, които използваме, за издаване на билета
 
•             в зависимост от изискванията на авиокомпанията и/или от изискванията на местното законодателство в държавата по дестинацията, до която се пътува, събираме и обработваме няколко или всички от следните допълнителни категории лични данни за ползвателите – гражданство, дата на раждане, номер и валидност на паспорт, адрес на пребиваване в дестинацията на полета (напр. при пътуване до САЩ) и друга изискуема информация. При наличие на карта за лоялност към дадена авиокомпания обработваме нейния номер, с цел трупане на точки или използване на преференции от ползвателя.
1.3. Издаване на бордна карта
В случаите, когато бордната карта се издава от нас обработваме личните данни, които са ни били предоставени при резервацията или издаването на самолетния билет както и допълнителни данни изисквани от дадената авиокомпания за издаване на бордна карта като например:
 
•             дата на раждане, номер на лична карта, страна на издаване на документа, дата на издаване и валидност, националност на ползвателя.
Правното основание за обработването на посочените в трите етапа данни е необходимостта им за изпълнението на задълженията ни по договора за посредничество при закупуване на самолетния билет и издаване на бордна карта.
2. Данни, които обработваме при продажба на туристически пакети, хотелско настаняване, трансфер, круизи, туристически застраховки и други туристически услуги, предоставени от физическото лице, закупуващо услугата/ клиента/; лични данни за лицата, които ще ползват услугата /ползвателите/
За всяка от посочените в този раздел услуги събираме следните лични данни за лицето, което купува от нас съответната услуга /клиент/ и за ползвателя на услугата:
 
•             име, телефонен номер и имейл адрес на клиента/ползвателя.
Тези данни са ни необходими за идентификацията и изпълнение на договорни задължения с клиента, както и за обратна връзка с него
Това е и правното основание за обработката на тези категории данни. Обработваме също и ЕГН и адрес за целите на издаване на първичен счетоводен документ.
В зависимост от вида на туристическата услуга събираме различни категории лични данни за ползвателите на съответната услуга, както следва:
2.1. При продажба на туристически пакети
Личните данни, които се събират и обработват при резервация и закупуване на туристически пакет се определят от туроператора, който ние представляваме и от името на който сключваме договор в качеството си на туристически агент. Това е и правното основание за събирането и обработване на личните данни на клиента / ползвателите на услугата
Задължителни лични данни при резервация и закупуване на туристически пакет са следните:
 
•             имена, ЕГН или личен номер на чужденец, дата на раждане за чужденец, гражданство, адрес, телефон, адрес на електронната поща;
•             номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
•             имена, ЕГН, адрес и други данни на всички ползватели на туристическия пакет
2.2. При продажба на хотелско настаняване
При резервирането и закупуването на хотелско настаняване събираме и обработваме следните категории данни за ползвателите на услугата:
 
•             име и фамилия, гражданство, дата на раждане (за деца), телефон и имейл за връзка
2.3. При продажба на туристически застраховки за пътуване в чужбина, застраховка „Отмяна на пътуване“.
При сключването на този тип застраховки събираме и обработваме следните категории данни за ползвателите на услугата:
•             имена, ЕГН
2.4. При продажба на автобусен билет
При резервацията на автобусни билети събираме и обработваме следните категории данни за ползвателите на услугата:
 
•             имена, ЕГН, телефон за връзка
2.5. При продажба на трансфер, коли под наем
При резервирането и закупуването на наземен транспорт събираме и обработваме следните категории данни за ползвателите на услугата:
 
•             Всяка от изброените по-горе категории лични данни за ползвателите на съответната услуга се събира и обработва, тъй като тези лични данни се изискват от доставчиците на съответните услуги
Предоставянето на тези данни е задължително с оглед резервирането или закупуването на съответната услуга.
Правното основание за обработката на така предоставените данни е необходимостта от тях за изпълнението на договора за съответната услуга.
В някои случаи ни се налага да обработваме и специални категории лични данни (чувствителни лични данни), напр. данни, свързани със здравето, например, когато ползвателя на услугата има нужда от специална помощ от нас и/или оператор на летището или когато ни е предоставил информация доколко е физически пригоден да пътува (напр. дали сте бременна, както и информация за алергии); предпочитания за храната по време на полета
2.6. Специални категории лични данни
За да обработим т.нар. чувствителни лични данни, ще ни е нужно вашето изрично съгласие. В противен случай е възможно да не сме в състояние да ви предоставим желаната(ите) услуга(и). Ние може да използваме вашите чувствителни лични данни, когато е необходимо, за да установим приложимостта на дадени правни претенции или да се защитим срещу такива, както и за да се уверим, че спазваме задължителните законови изисквания. Поради задължителни правни разпоредби, по време на предоставяне на услугите, поискани от нас, е възможно да се наложи и прехвърляне на вашите чувствителни лични данни до трети страни, дори и извън Европейското икономическо пространство.
2.7. При провеждане на телефонни разговори и запитвания
При телефонен разговор се записва име, телефонен номер на клиента и въпросите, които го интересуват, за да може при следващо обаждане да се разпознае. Обработваме се тези данни въз основа на легитимния ни интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към нашите услуги и да подобряваме предложенията си за тях въз основа на обратната връзка, която получаваме от тях.
Обработваните лични данни се съхраняват законосъобразно, добросъвестно, прозрачно и само за определените по-горе цели
 
СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ОСНОВАНИЕ НА:
 
1. Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите, посочени в настоящата политика за поверителност, включително и за проверка на удовлетвореността ви от използваните услуги. Личните данни на ползватели, се използват изключително за целите на предоставянето на закупената услуга.
2. Наши законови задължения съгласно българското законодателство – например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги
3. Само с вашето съгласие
 
НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ:
 
1. В рамките на нашата организация достъп до личните данни, които се събират в контекста на резервирането и закупуването на самолетни билети, имат следните категории лица:
 
•             служители, които са пряко ангажирани с процеса по резервиране и организиране на съответната услуга – имат достъп до всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга;
2. Извън нашата организация предоставяме лични данни на следните категории получатели:
 
•             доставчиците на съответните услуги– туроператори, авиокомпании, хотели, круизни компании, застрахователи и др. – всички категории данни, които се събират за ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга и са изискуеми от доставчика.
•             резервационни системи, през които се правят резервации или директно се закупуват съответните турестечески услуги– всички категории данни, които се събират за Ползвателите за целите на резервацията и/или предоставянето на съответната услуга и са изискуеми от резервационната система.
•             служители в счетоводна фирма в договорни отношения с нас – имат достъп до личните данни на клиента, както и до личните данни на ползвателите, които се визуализират върху издадения счетоводен документ за съответната услуга
•             фирми, на които сме възложили отделни дейности по обработка на данните (напр. фирмите , чиито софтуер използваме и т.н.). Това са фирми, които във всички случаи действат единствено по наше нареждане, не използват клиентските лични данни за собствени цели и не ги предоставят на трети лица.
•             рекламни мрежи, чиито т.нар. „рекламни бисквитки“ сте разрешили при посещението си на нашия уебсайт (напр. Facebook, Google). Личните данни, които е възможно да бъдат споделени с такива организации, са единствено категориите данни, които съответните бисквитки събират.
Всички наши служители, които работят с лични данни, както и организациите, които обработват лични данни от наше име, са обвързани от строги правила за поверителност.
 
СРОК, В КОЙТО ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 
Съхраняваме личните данни, които събираме и обработваме при резервацията и издаването на самолетни билети за различни срокове в зависимост от вида на услугите, за целите на които се събират, вида на данните и средствата, чрез които се обработват, както следва:
1. Самолетни билети - данните за Ползватели е възможно да се съхраняват в една или повече компютърни системи, като за целите на изпълнението на ангажимента ни, свързан с издаването на самолетен билет, тези данни се съхраняват за период не по-дълъг от 5 години от приключването на пътуването.
2. Данни, които събираме при предоставянето на туристически услуги-– в срок до 5 г. от приключване на услугата. В случай, че упоменатия от доставчика срок, посочен в договора ни за агентска дейност е различен се спазва посоченият в договора срок
3. Данни, включени в счетоводни документи – всички счетоводни документи, включително когато съдържат лични данни, се съхраняват за минималните задължителни срокове за съхранение на съответния вид счетоводна документация съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство.
След изтичането на срока за съхранение всички лични данни, съответно документите, в които се съдържат,се унищожават по безопасен начин.
 
ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
 
Поради естеството на турагентската дейност, личните данни, които Клиентите ни предоставят, са по дефиниция предназначени да достигнат до получатели по целия свят.
Ние полагаме големи усилия, за да използваме единствено утвърдени и известни канали за резервации и резервационни системи, базирани на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство така че да не извършваме трансфер на лични данни извън територията на ЕС и ЕИП и същевременно да гарантираме, че преминаването на тези данни към крайните им получатели (напр. авиолинии и хотели по целия свят) се извършва съгласно всички изисквания на приложимото европейско и национално законодателство.
Въпреки това за някой услуги, работим директно с доставчици извън територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В тези случаи проверяваме нивото на адекватност на защита на данните сключваме договор съгласно разпоредбите на ЕС.
Регистрирането за полети и издаването на бордни карти за превозвачи регистрирани извън ЕС се извършва директно на техните сайтове. Без такава регистрация, направена от Вас директно, от нас или на летището, не бихте могли да се качите на самолета.
 
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 
Ние полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните лични данни. За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:
1. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които използваме;
2. Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
3. Включваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните ви данни;
4. Използваме защитени уебсайтове
 
ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
 
1. Право на достъп и получаване на информация.
Вие имате право да получите от нас информация за това дали обработваме лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до самите данни, както и до информация за:
 
•             категориите лични данни, които се обработват;
•             целите на обработването;
•             получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
•             когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни
2. Право на корекция
Вие имате право Да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка
3. Право на оттегляне на съгласие
Когато обработваме Ваши лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Ви ще преустановим дейностите по обработка на личните Ви данни, обработвани въз основа на съгласието Ви. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме получили чрез вашето съгласие, дадено преди оттеглянето.
Ако оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим всички или част от услугите, които завявате
4. Право на възражение срещу обработването
Вие имате право да възразите срещу обработката на Ваши лични данни в случаите, в които ги обработваме въз основа на обществен интерес или въз основа на нашите легитимни интереси, когато смятате, че във Вашия конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на Вашите интереси, права и свободи. В такива случаи, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи данни, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще прекратим обработването на тези лични данни.
5. Право на изтриване на лични данни
Може да изискате да се изтрият личните Ви данни в следните случаи:
 
•             същите не са нужни повече за целите, за които са били събрани или обработвани;
•             при оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект;
•             няма законово или договорно основание за обработването им;
•             обработването на данните е признато за незаконно;
•             националното или европейското законодателство изискват това.
Правото Ви да искате изтриване на личните Ви данни не се прилага, съответно ние нямаме задължение да изтрием данните, ако обработването на личните данни е необходимо: именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:
 
•             за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•             за спазване на наше законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;
•             за целите на общественото здраве;
•             архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;
•             за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.
6. Право на ограничаване на обработването.
При определени обстоятелства е възможно да имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на вашите лични данни, напр.
установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити; В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели
В посочените случаи имате право да поискате от нас временно да спрем всяка друга обработка на личните Ви данни с изключение на тяхното съхранение:
7. Право на преносимост на данните
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша стана, когато:
 
•             обработваме данните въз основа на Вашето съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между Вас и нас; и
•             обработването се извършва по автоматизиран начин.
8. Правото на жалба до надзорен орган
В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас на pavlova@dinvatour.com  за да проучим случая.
Всички посочени по-горе права можете да упражните чрез писмено заявление до нас в свободен текст, отправено лично от Вас или от изрично упълномощено от Вас лице.
 
В случай, че за целите на предоставянето на услугата, която сте закупили, сте ни предоставили или ще ни предоставите лични данни на трети лица (ползватели на услугата), Вие се съгласявате да информирате тези трети лица за това, че сте ни предоставили техните лични данни, както и да им предоставите екземпляр от декларацията за поверителност или да ги насочите към посочените по-горе интернет адреси, на които то е достъпно.
 
 
СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Дивна Тур ЕООД, в хода на своята работа, може да използва услугите на различни администратори на данни и външни доставчици на услуги, за да работи със и да обработва вашите лични данни за конкретни цели, от името на и в съответствие с насоките на Дивна Тур ЕООД. В допълнение, съгласно приложимото авиационно законодателство, дружество Дивна Тур ЕООД  е задължено да споделя вашите лични данни с правителствени органи, власти и други правоприлагащи органи.
 
Администраторите на данни следва да обработват личните данни не по-дълго от датата, до която е валиден договорът, сключен с тях, за обработване на данни, или до датата, до която са задължени да съхраняват вашите данни според приложимите закони за съхраняване на данни.
 
Можем да оповестим вашите лични данни до следните категории трети страни (получатели) за целите, описани по-долу:
 
·         пътнически агенции и други трети страни, чрез които резервирате пътнически или други услуги;
·         доставчици на услуги, които са трети страни, чиито услуги сте закупили (включително, но не само застраховка, услуги по трансфер) на нашия уебсайт, в нашето приложение или чрез нашия кол център;
·         компании за наземни услуги и летища, които предоставят поискани от вас услуги;
·         компании за кредитни карти, доставчици на услуги за плащане, които обработват плащанията, които сте инициирали на нашия уебсайт, в нашето приложение или чрез нашия кол център;
·         други доставчици на услуги, които са трети страни и са наети от за обработване на данни;
·         правителствени служби или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.
БИСКВИТКИ
Когато използвате нашия уебсайт, вашият браузър съхранява на устройството ви „бисквитки“. Моля, обърнете внимание, че ако деактивирате бисквитките, нашият уеб сайт може да не функционира правилно на вашия браузър. Нашата цел е да гарантираме, че нашият уебсайт предлага на посетителите това, от което се нуждаят, и им предоставя най-подходящата маркетингова информация. За да постигнем тази цел, ние може да съхраняваме и използваме вашите данни, да изграждаме профили на употреба за пазарни проучвания, за подобрения по качеството на нашия уеб сайт и на услугите ни, за разработване на услуги, за подобряване на работата на уеб сайта, за измерване на успеха на нашите рекламни кампании или за модифициране на услуги спрямо вашите нужди.
Имате право, по всяко време, да възразите срещу употребата на вашите данни за изграждане на профили за употреба, както е описано по-горе.